BİLGİ/İLETİŞİM FORMU

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca WERER GROUP OTOMOTİV ELEKTRONİK MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Werer Energy”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla, https://wererenergy.com/ alan adlı internet sitesi kullanımına ilişkin web sitesi kullanıcılarını; KVKK’nın 10. maddesi gereğince ve siz kullanıcıların memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu: Yıldırım Kule Cevizlidere Mah. Mevlana Blv. No: 221-105 Ofis No:33 Çankaya/Ankara adresinde mukim, Başkent Vergi Dairesi nezdinde 8100766426 vergi numarası ile kayıtlı WERER GROUP OTOMOTİV ELEKTRONİK MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İnternet sitesini kullanımınız sırasında işlenen kişisel verileriniz;

 • hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte,
 • doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta,
 • işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve
 • hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.

 

Werer Energy Tarafından İşlenen Kişisel Veri Türleri:

Kimlik Verileri:

 

 • İletişim Formu’nu dolduran kişinin Ad Soyadı verisi, formun doldurulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Kimlik verisi, KVKK madde 5/2 (f) bendi uyarınca tarafımızla iletişime geçmek isteyen kişiyi tespit edebilmemiz kapsamında ilgili veriyi işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Söz konusu veri, uyuşmazlık halinde hukuki delil olarak kullanılabilmesi amacıyla yetkili makamlar ile paylaşılabilecektir.

 

İletişim Verileri:

 

 • İletişim Formu’nu dolduran kişinin e-posta ve telefon numarası verisi, formun doldurulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. İlgili Kişi ile iletişim kurulabilmesi amacıyla işlediğimiz İletişim verisi, KVKK madde 5/2 (f) bendi uyarınca İlgili Kişi’nin tarafımıza yönelttiği taleplere ve/veya sorulara yanıt verilebilmesi kapsamında ilgili veriyi işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması hukuki

 

sebebine dayanılarak işlenmektedir. Söz konusu veri, uyuşmazlık halinde hukuki delil olarak kullanılabilmesi amacıyla yetkili makamlar ile paylaşılabilecektir.

 

Diğer:

Firma Verileri:

 

 • İletişim Formu’nu dolduran kişinin çalıştığı Firma’nın bilgilerine ilişkin veri, formun doldurulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. İlgili Kişi’nin hangi Firma üzerinden hizmet almak istediğini öğrenmek amacıyla alınan Firma bilgileri, KVKK madde 5/2 (f) bendi uyarınca İlgili Kişi tarafından yöneltilen talep ve soruların çözümlenebilmesi kapsamında Firma’nın işleyişi ve almak istediği ürün/hizmet bazında özel olarak cevaplandırmak için ilgili veriyi işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Söz konusu veriler, uyuşmazlık halinde hukuki delil olarak kullanılabilmesi amacıyla yetkili makamlar ile paylaşılabilecektir.

 

Veri Sahibinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;

 • kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen hakların kullanılması için veri sahipleri, kimliklerini tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediği haklarına yönelik açıklamaları ile birlikte taleplerini, aşağıdaki kanallar vasıtasıyla tarafımıza iletebilir:

 • info@werergroup.com adresine e-posta yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek suretiyle,
 • Yıldırım Kule Cevizlidere Mah. Mevlana Blv. No: 221-105 Ofis No:33 Çankaya/Ankara adresine elden teslim etmek suretiyle veya noter ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla,
 • werergroup@hs01.kep.tr KEP adresine e-posta yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek suretiyle.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.