KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca hazırlanan işbu Aydınlatma Metni, WERER GROUP OTOMOTİV ELEKTRONİK MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Werer Energy”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla, , https://wererenergy.com/ alan adlı internet sitesi kullanımına ilişkin web sitesi kullanıcılarını; KVKK’nın 10. maddesi gereğince ve siz kullanıcıların memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin tarafımızca alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf ve doğru şekilde bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 1. Veri Sorumlusu

Yıldırım Kule Cevizlidere Mah. Mevlana Blv. No: 221-105 Ofis No:33 Çankaya/Ankara adresinde mukim, Başkent Vergi Dairesi nezdinde 8100766426 vergi numarası ile kayıtlı WERER GROUP OTOMOTİV ELEKTRONİK MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Werer Energy ile olan ilişkileriniz kapsamında, bizim talep ettiğimiz ve/veya sizlerin bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedileceğini, depolanacağını (yurtiçi ve/veya yurtdışı), işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunlarda öngörülen süre kadar muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçinde/yurtdışında üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

Bu kapsamda Kişisel verileriniz; internet sitemiz, üyelik formu, iletişim formu, sesli aramalar ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydı ile onayınız dahilinde, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

İnternet sitesini kullanımınız sırasında işlenen kişisel verileriniz;

 • hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte,
 • doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta,
 • işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve
 • hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.

 

 • Werer Energy Tarafından İşlenen Kişisel Veri Türleri
 • Kimlik Verileri; ad-soyad,
 • İletişim Verileri; e-posta adresi, cep telefonu numarası, adres,
 • İşlem Güvenliği Verileri; kullanıcı oturum bilgileri, müşterilerle yapılan görüşmelere ilişkin kayıtlar, web sitesi üzerinden yaptığınız her türlü işlemlere ilişkin kayıtlar,

 • İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda izah edilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere;

 • İş ortaklarımıza, çözüm ortaklarımıza, yazılım ve hizmet sağlayıcılarına üyelik hizmetlerinin sağlanması ve desteklenmesi amacıyla,
 • Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere, mevcut yasal düzenlemeler ve yetkili makamlar tarafından talep edilmesi durumunda,

KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışına aktarılabilecektir.

 • Kişisel Verilerin Güvenliği ve Veri Toplamanın Süresi

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu Werer Group Otomotiv Elektronik Mühendislik Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; sunulan ürün ile hizmetleri geliştirmek, istihdam sağlamak ve hizmet faaliyetlerini yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Toplanan kişisel veriler, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (b) ve (d) maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Werer Energy, her türlü kişisel verilerinizi korumayı ilke edinmiştir. Kişisel verilerinize yetkisiz erişime, kullanıma ve açıklanmaya karşı korumaya yardımcı olmak için çeşitli güvenlik teknolojileri ve yöntemleri kullandığımızı bildiririz.

Hesaplarınızı ve kişisel bilgilerinizi korumak için bir parola kullanılıyorsa, parolanızın gizliliği sizin sorumluluğunuzdadır. Bilgisayarınızı başka kişilerle paylaşıyorsanız, sonraki kullanıcıların bilgilerinize erişmesini engellemek için bir siteyi veya hizmeti terk etmeden önce her zaman oturumunuzu kapatmalısınız.

Werer Energy, yürürlükteki mevzuat uyarınca kişisel verilerin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla ve de toplu yaşam alanı yöneticileri ve toplu yaşam alanlarının yetkilendirdiği yönetim şirketleri arasındaki sözleşmeler uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla, gerekli sorumlulukları üstlenmiştir. Kişisel verilerinizin işlenmesi ve muhafazası yalnızca bu konuda yetkilendirilmiş ve eğitilmiş personeller tarafından ve veri güvenliğinin sağlanabildiği alanlarda yapılmaktadır.

Werer Energy, hukuka uygun olarak işlediği kişisel verileri Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında ve diğer ilgili mevzuat gereğince sözleşmesel ilişkinin kurulması halinde sözleşme süresi ve kanunların izin verdiği süreler boyunca veya kurulmaması halinde ise Werer Energy’e yapılan başvuru tarihinden itibaren 6 ay içinde veya mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza etmektedir. Tutulan veriler, KVKK madde 7 gereğince verinin işlenmesini gerektiren sebepler sona erdikten sonra silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 • Veri Sahibinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;

 • kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen hakların kullanılması için veri sahipleri, kimliklerini tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediği haklarına yönelik açıklamaları ile birlikte taleplerini, aşağıdaki kanallar vasıtasıyla tarafımıza iletebilir:

 • info@werergroup.com adresine e-posta yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek suretiyle,
 • Yıldırım Kule Cevizlidere Mah. Mevlana Blv. No: 221-105 Ofis No:33 Çankaya/Ankara adresine elden teslim etmek suretiyle veya noter ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla,
 • werergroup@hs01.kep.tr KEP adresine e-posta yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek suretiyle.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.